tytul-16
Jakie dziecko może ubiegać się o stypendium obiadowe Dzwonka?

Każde – o ile spełnia dwa warunki:

  • jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej;
  • jest członkiem rodziny, w której łączny średni miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 1000 PLN. Do dochodu należy także wliczyć wszelkie zasiłki i świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej (poza 500+).
  • Wniosek o stypendium może złożyć każdy, komu znana jest sytuacja ucznia uzasadniająca ubieganie się o stypendium, w szczególności rodzic, opiekun prawny lub faktyczny ucznia, dyrektor szkoły, nauczyciel, wychowawca, a także sam uczeń, jeśli jest pełnoletni.

Kalendarz Dzwonka

Nabór podstawowy: do 5 października 2021
Nabór uzupełniający: termin zostanie ogłoszony w zależności od dostępności środków finansowych; planowany termin ok. końca roku 2021

Decyzja o przyznaniu stypendium: informacja zwrotna ze strony Fundacji Być Bardziej o decyzji w sprawie przyznania stypendium obiadowego zostanie przekazana w formie e-maila na adres wskazany we wniosku


Zapoznaj się z dokumentami!

Vademecum stypendysty